2021-10-08

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POIR 3.2.2/2021

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R, umożliwiających wytwarzanie innowacyjnego zintegrowanego stanowiska kasowego SMARTPOS” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" (Nr POIR.03.02.02-00-2191/20), D&K Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadza rozeznanie rynku na zakup następujących elementów projektu:

I.                  Przedmiot zamówienia:

Zakup owijarki o minimalnych parametrach technicznych:

 

- Długość - ~2410 mm

- Wysokość - ~2620 mm

- Średnica talerza - 1480 mm

- Obroty talerza regulowane do 12 obr./min.

- Wydajność - do 30 palet/h

- Zasilanie - 3x400V/230V f50Hz

- Moc zainstalowana - ~2 kW

- Obciążenie - max 1500 kg

- Maksymalne wymiary towaru - 1200x800 mm

- Wysokość owijania - max 2100 mm

 

Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem wymagań  przedstawionych w przedmiocie zamówienia (równoważnych lub lepszych). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nieobniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego, jednakże udowodnienie spełnienia równoważności, spoczywa na Wykonawcy. Niezałączenie dokumentacji potwierdzającej równoważność będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na brak spełnienia warunków formalnych. Ostateczna ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.

 

Oferowana cena musi zawierać wszystkie wymagania stawiane niniejszym zapytaniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

 

Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: polski złoty. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w przedstawionej walucie.

II.                Termin postępowania ofertowego - przesłanie prawidłowo podpisanej tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferty najpóźniej do dnia  12.10.2021 roku.

III.               Kryteria oceny i wyboru ofert:
 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

a) Cena netto w PLN

100%

100

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a)            Punkty w ramach kryterium Cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:         

 

             C min

A n = --------- x 100 x 100%

                C r

 

Gdzie:

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

IV.               Ważność oferty:  minimum 30 dni. Termin liczony od upływu terminu dostarczenia ofert.


Więcej informacji na temat zapytania ofertowego można uzyskać poprzez email: sekretariat@dktechnology.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane

Film

Zobacz nasze
produkty i rozwiązania

+48 62 721 33 90
T_PRODUCT_GO_TO_CART