D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.

"Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w firmie D&K Technology, mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu MainBox, umożliwiającego odbiór produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę".

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą na wzmocnienie potencjału firmy D&K TECHNOLOGY, dzięki opracowaniu nowego produktu MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę D&K Technology obejmuje przeprowadzenie prac B+R które pozwolą na opracowanie nowego produktu - MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę. Nowatorskie rozwiązanie stanowić będzie przełom na rynku, ponieważ posiada duży potencjał komercyjny przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych - odpadów żywności i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Klienci korzystający z MainBox będą mogli racjonalnie gospodarować żywnością: dokonywać zakupów bez zbędnego jej magazynowania, co często prowadzi do jej zepsucia i marnotrawienia.

Planowane rezultaty projektu:

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 etat

- wprowadzenie innowacji produktowych – 1 szt.

- liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 1 szt.

Wartość projektu: 977 430,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 693 440,00 PLNDK Technology Sp. z o.o. realizuje również projekt pn.:

„Wdrożenie inteligentnej technologii umożliwiającej produkcję synergicznych elementów modułowych boksu kasowego.”

Cele i planowane efekty:

Decyzja o przedmiotowym charakterze projektu podyktowana jest koniecznością zaspokojenia potrzeb związanych z dostosowaniem produkcji do wymagań rynku UE – wzmacnianie konkurencyjności firmy - bieżąca sytuacja m.in. brak: odpowiedniego parku maszynowego brak możliwości pozyskania nowych klientów z uwagi na ograniczoną zdolność techniczną i technologiczną do obsługi pewnego rodzaju zamówień. możliwości podjęcia walki konkurencyjnej w zakresie ceny z niektórymi firmami, trendy rynkowe związane z ekologią i ekonomiką produkcji.

Dzięki inwestycji rozpoczęta została produkcja (zgodność z strategią rozwoju firmy) udoskonalonych produktów - system synergicznych elementów modułowych boksu kasowego oraz świadczenie nowej usługi - intuicyjne konfigurowanie tego systemu Udoskonalany produkt to wszechstronna uniwersalność, a także niezwykłą jakością elementów zagwarantowana przez technologię optymalnego wykorzystania metalu.

Realizacja projektu zakładała wiele pozytywnych rezultatów, które miały postać wymierną oraz takie które były typowo jakościowe dla Wnioskodawcy.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba zakupionych środków trwałych – firma zakupiła 2 urządzenia: prasę krawędziową wraz z robotem (2017 rok), które tworzą nowy ciąg technologiczny do produkcji udoskonalonego produktu.

Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - Wnioskodawca zakupił 1, za pomocą której będzie mógł świadczyć nową usługę.

Wszystkie środki trwałe oraz WNiP zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i wnip.

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - zatrudniona została 1 osoba na stanowisku produkcyjnym.. Wskaźnik odzwierciedlony został w zawartych umowach o pracę oraz w składanych deklaracjach o stanie zatrudnienia do ZUS np. ZUS DRA

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1 sztuka w 2017r., procesowych - 1 sztuka w 2017r. i produktowych - 2 sztuki w 2017r. Wskaźnik został odzwierciedlony w dokumentacji technicznej, opinii o innowacyjności.

Założone w projekcie mierzalne wskaźniki są realne do osiągnięcia i pozwoliły wyraźnie wpłynąć na osiągniecie wskaźników docelowych określonych dla działania 1.5.2 WRPO.

Realizacja projektu przyczyni się także do:

- wsparcie zasobów wiedzy działu B+R,

- wzrostu konkurencyjności firmy

- dostosowania produkcji i oferty do wymagań JRE,

- umocnienia wizerunku marki D&K Technology Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2 889 470,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 998 800,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 2017-01-01 do 2017-12-31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Marek Kaniewski, email: sekretariat@dktechnology.pl

Film

Zobacz nasze
produkty i rozwiązania

+48 62 721 33 90
Produkt został dodany do koszyka