D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. "Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w firmie D&K Technology, mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu MainBox, umożliwiającego odbiór produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę".

 

Cel projektu: Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, które pozwoliły na wzmocnienie potencjału firmy D&K TECHNOLOGY, dzięki opracowaniu nowego produktu MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę D&K Technology obejmowała przeprowadzenie prac B+R które pozwoliły na opracowanie nowego produktu - MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę. Nowatorskie rozwiązanie stanowić będzie przełom na rynku, ponieważ posiada duży potencjał komercyjny przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych - odpadów żywności i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Klienci korzystający z MainBox będą mogli racjonalnie gospodarować żywnością: dokonywać zakupów bez zbędnego jej magazynowania, co często prowadzi do jej zepsucia i marnotrawienia.

Wartość projektu: 915 026,33PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  650 270,04PLN


D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Modyfikacja budynku i procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii z OZE przez firmę D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności firmy D&K TECHNOLOGY poprzez bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Modernizacja budynku, modyfikacja procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii istotnie będzie oddziaływać na innowacyjność procesów technologicznych i samego produktu w postaci Przepisomatu – urządzenia do wyszukiwania i wyświetlania przepisów kulinarnych – laureata konkursu innowacja handlu 2016.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi unowocześnienie procesu produkcyjnego w kontekście pozytywnego oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio wpłyniena wyraźną przewagę konkurencyjną i utrzymać wiodącą rolę wśród czołowych producentów elementów metalowych na świecie (zgodność z strategią rozwoju firmy, strategią wzmacniania potencjału, strategią opracowywania i wdrażania innowacji). Realną potrzebą jest zaspokojenie popytu na nowe, ulepszane produkty, które powstają w oparciu o technologię i warunki mające pozytywny wpływ na środowisko.

Wartość projektu:  1 433 724,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  757 659,50 PLN


D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Wdrożenie inteligentnej technologii umożliwiającej produkcję  synergicznych elementów modułowych boksu kasowego.”

Cel projektu: Decyzja o przedmiotowym charakterze projektu podyktowana była koniecznością zaspokojenia potrzeb związanych z dostosowaniem produkcji do wymagań rynku UE – wzmacnianie konkurencyjności firmy - bieżąca sytuacja m.in. brak: odpowiedniego parku maszynowego brak możliwości pozyskania nowych klientów z uwagi na ograniczoną zdolność techniczną i technologiczną do obsługi pewnego rodzaju zamówień,  możliwości podjęcia walki konkurencyjnej w zakresie ceny z niektórymi firmami, trendy rynkowe związane z ekologią i ekonomiką produkcji.

Dzięki inwestycji rozpoczęta została produkcja (zgodność z strategią rozwoju firmy) udoskonalonych produktów - system synergicznych elementów modułowych boksu kasowego oraz świadczenie nowej usługi - intuicyjne konfigurowanie tego systemu. Udoskonalany produkt to wszechstronna uniwersalność, a także niezwykłą jakością elementów zagwarantowana przez technologię optymalnego wykorzystania metalu.

 

Planowane efekty: Realizacja projektu zakładała wiele pozytywnych rezultatów, które miały postać wymierną oraz takie które były typowo jakościowe dla Wnioskodawcy.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba zakupionych środków trwałych – firma zakupiła 2 urządzenia: prasę krawędziową wraz z robotem (2017 rok), które tworzą nowy ciąg technologiczny do produkcji udoskonalonego produktu.

Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - Wnioskodawca zakupił 1, za pomocą której będzie mógł świadczyć nową usługę.

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - zatrudniona została 1 osoba na stanowisku produkcyjnym. Wskaźnik odzwierciedlony został w zawartych umowach o pracę oraz w składanych deklaracjach o stanie zatrudnienia do ZUS np. ZUS DRA

Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych - 1 sztuka w 2017r., procesowych - 1 sztuka w 2017r. i produktowych - 2 sztuki w 2017r. Wskaźnik został odzwierciedlony w dokumentacji technicznej, opinii o innowacyjności.

Założone w projekcie mierzalne wskaźniki realne do osiągnięcia  pozwoliły wyraźnie wpłynąć na osiągniecie wskaźników docelowych określonych dla działania 1.5.2 WRPO.

Realizacja projektu przyczyniła się także do:

- wsparcia zasobów wiedzy działu B+R,

- wzrostu konkurencyjności firmy

- dostosowania produkcji i oferty do wymagań JRE,

- umocnienia wizerunku marki D&K Technology Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2 889 470,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 998 800,00 PLN

 
 D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Planowane efekty:  Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę D&K Technology Sp. z o o będzie miała wpływ na utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu :  87 917,16 PLN  

Wkład Funduszy Europejskich: 87 917,16 PLN

 

 

Więcej informacji na temat projektów można uzyskać: Marek Kaniewski, email: sekretariat@dktechnology.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane

Film

Zobacz nasze
produkty i rozwiązania

+48 62 721 33 90
Produkt został dodany do koszyka