D&K Technology
D&K Technology - język polski D&K Technology - język angielski D&K Technology - język niemiecki D&K Technology - język rosyjski

Fundusze

 

DK Technology Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie inteligentnej technologii umożliwiającej produkcję synergicznych elementów modułowych boksu kasowego.”

Cele i planowane efekty:

Decyzja o przedmiotowym charakterze projektu podyktowana jest koniecznością zaspokojenia potrzeb związanych z dostosowaniem produkcji do wymagań rynku UE – wzmacnianie konkurencyjności firmy – bieżąca sytuacja m.in. brak: odpowiedniego parku maszynowego brak możliwości pozyskania nowych klientów z uwagi na ograniczoną zdolność techniczną i technologiczną do obsługi pewnego rodzaju zamówień, możliwości podjęcia walki konkurencyjnej w zakresie ceny z niektórymi firmami, trendy rynkowe związane z ekologią i ekonomiką produkcji.

Dzięki inwestycji rozpoczęta będzie produkcja (zgodność z strategią rozwoju firmy) udoskonalonych produktów – system synergicznych elementów modułowych boksu kasowego oraz świadczenie nowej usługi – intuicyjne konfigurowanie tego systemu udoskonalany produkt to wszechstronna uniwersalność, a także niezwykłą jakością elementów zagwarantowana przez technologię optymalnego wykorzystania metalu.

Realizacja projektu zakładała wiele pozytywnych rezultatów, które miały postać wymierną oraz takie które były typowo jakościowe dla Wnioskodawcy.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba zakupionych środków trwałych – firma zakupi 2 urządzenia: prasę krawędziową wraz z robotem (2017 rok), które stworzą nowy ciąg technologiczny do produkcji udoskonalonego produktu. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – Wnioskodawca zakupi 1 WNiP (2017 rok), za pomocą której będzie mógł świadczyć nową usługę. Wszystkie środki trwałe oraz WNiP zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych i wnip.

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – zatrudniona zostanie 1 osoba na stanowisku produkcyjnym w 2017r. Wskaźnik odzwierciedlony będzie w zawartych umowach o pracę oraz w składanych deklaracjach o stanie zatrudnienia do ZUS np. ZUS DRA.

Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych – 1 sztuka w 2017r., procesowych – 1 sztuka w 2017r. i produktowych – 2 sztuki w 2017r. Wskaźnik zostanie odzwierciedlony w dokumentacji technicznej, opinii o innowacyjności. Założone w projekcie mierzalne wskaźniki są realne do osiągnięcia i pozwolą wyraźnie wpłynąć na osiągniecie wskaźników docelowych określonych dla działania 1.5. WRPO.

Realizacja projektu przyczyni się także do:

– wsparcie zasobów wiedzy działu B+R,

– wzrostu konkurencyjności firmy

– dostosowania produkcji i oferty do wymagań JRE,

– umocnienia wizerunku marki D&K Technology Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2 889 470,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 998 800,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 2017-01-01 do 2017-12-31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Marek Kaniewski, email: sekretariat@dktechnology.pl